Dialog og nyheder

Bred inddragelse og dialog er vigtig.

For at udvikle gode løsninger er det nødvendigt med en bred inddragelse af interessenter, både fra kommunal sektor, private leverandører og relevante brancheorganisationer.

FritValgService etablerer derfor dialogspor omkring de forskellige genoptrænings- og rehabiliteringsydelser, og har allerede opstartet dialogen og samarbejdet med følgende interessenter:

 • Center for Hjerneskade
 • Danske Ergoterapeuter
 • Danske Fysioterapeuter
 • DI Service
 • Kommunal arbejdsgruppe i regi af KL
 • MedCom
 • Sundhed Danmark

Såfremt du ønsker at komme i kontakt med os kan du skrive til info@fritvalgservice.dk

Uge 45: Præsentation af kategorisering for følgegruppen og udvikling af www.mingenoptræning.dk

 

Vi har afholdt det første møde med vores kommunale følgegruppe. Her præsenterede vi dem for vores oplæg til kategorisering og prioritering af genoptræningsforløb på basalt niveau, som vi har udviklet sammen med vores kommunale arbejdsgruppe. Vi præsenterede dem også for vores afdækning af den kommunale praksis samt de forhold, vi vurderer relevante for udformningen af de kontraktuelle krav til leverandørerne. Og så drøftede vi hvilken type vejledning som borgere, kommuner og leverandører får brug for i forbindelse med implementeringen af fritvalgsordningen.

Den kommunale følgegruppe udtrykte stor opbakning til udviklingsarbejdet og bidrog med gode input. Med udgangspunkt i dem fortsætter vi nu det videre arbejde og dialogen med såvel den kommunale arbejdsgruppe, defaglige organisationer, private leverandører og øvrige interessenter.

I løbet af november melder vi ud, hvilke genoptræningsområder som danner udgangspunkt for indgåelsen af de første aftaler med private leverandører. Og i løbet af december offentliggør vi ansøgningsmateriale til private leverandører, som ønsker at søge om at blive leverandør af genoptræning på basalt niveau.

Sideløbende med udviklingen af fritvalgsordningen er vi desuden i gang med etableringen af www.mingenoptræning.dk, som skal gøre det frie valg muligt i praksis. Vi forventer at lancere websitet i starten af 2019.

Uge 40: Fokus på fælles forståelse af genoptræningsforløb

 

De seneste uger har vi haft fokus på at udarbejde en fælles kategorisering af genoptræningsforløb, som er både sundhedsfagligt genkendelig og praktisk anvendelig. For at sikre at det sker, har vi inddraget så mange parter i processen som muligt. Det betyder, at vi bl.a. har holdt arbejdsmøder med vores kommunale arbejdsgruppe, private leverandører, Danske Ergoterapeuter og Danske Fysioterapeuter samt SundhedDanmark.

Det er afgørende for indgåelsen af gode, anvendelige aftaler, at vi får etableret en fælles forståelse af genoptræningsforløbene på tværs af kommuner og private leverandører.Vi har med andre ord brug for ét samlet overblik over genoptræningsforløbene, som både kommune og privat praksis kan bruge, til gavn for borgeren.

I uge 43 præsenterer vi vores oplæg til kategoriseringen af de første genoptræningsforløb for vores følgegruppe, som består af fagfolk fra 12 kommuner. Herefter annoncerer vi i løbet af november, hvilke genoptræningsområder som danner udgangspunkt for indgåelsen af de første aftaler med private leverandører.

 

Uge 36: Informationsmøder og indsamling af input

 

Vi har nu afsluttet en række informationsmøder i Aalborg, Kolding, Silkeborg, København og Ringsted sammen med KL. I alt har mere end 250 personer deltaget, og der var god og livlig dialog på alle møderne. Det var gavnligt for os at høre om, hvad der rører sig blandt kommunerne, og hvad der umiddelbart er vigtig i forhold til frit valg af genoptræning.

Vi fik værdifulde input, ligesom der blev stillet mange gode og relevante spørgsmål, såsom:

 • "Hvem varetager databehandleraftaler?"
 • "Kan man anvende henvisningshotellet til at sende GOP'erne?"
 • "Hvad sker der når hospitalet anvender genoptræningsplanen som advisering om fremtidig udskrivning?"
 • "Hvad når der ikke er en udskrivningsdato på gentoptræningsplanen?"
 • Etc...

Vi vil arbejde med både spørgsmål og input fra møderne i det videre forløb.

I denne uge afholder vi første arbejdsgruppemøde med kommunerne, hvor vi skal drøfte et første bud på kategorisering og prioritering af genoptræningsforløb.

Derudover arbejder vi videre med en afdækning af leverandørfeltet, således at vi kan samle relevante input fra såvel private leverandører og interesseorganisationer.